REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PILARTS

I. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego www.pilarts.pl jest Adrian Pilarski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pilarts-Ceramika Użytkowa Adrian Pilarski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Bustryku, Bustryk 83A, 34-521 Bustryk, numer NIP 736-161-52-64, numer REGON 120583170 [zwany w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”] 2. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego https://www.pilarts.pl [zwanego w dalszej części regulaminu „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego w dalszej części regulaminu „Regulaminem”].
3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż następujących towarów:
a) ręcznie toczonej (wytwarzanej), zdobionej i malowanej ceramiki użytkowej,
b) ręcznie toczonych (wytwarzanych), zdobionych i malowanych artykułów dekoracyjnych, detali architektonicznych oraz rzeźb.
4. Sprzedawca zastrzega, że podczas użytkowania w/w towarów dopuszczalne są pęknięcia szkliwa (harysowanie szkliwa, krakle), które nie są traktowane jako wady towarów i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary stanowiące ofertę Sklepu posiadają stosowne atesty oraz inne zezwolenia i są dopuszczone do obrotu i użytkowania.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców o ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszym Regulaminie.
7. Umowa uważana jest za skutecznie zawartą pod warunkiem akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.
8. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
9. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług) w polskich złotych.
10. Ceny zamieszczone przy produktach sklepu nie zawierają kosztów dostawy.
11. Właściciel Sklepu oświadcza, że produkty dostępne w Sklepie wolne są od wad prawnych i fizycznych.
12. Klientem sklepu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
13. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Zamówienia.

1. Zamówienia Klient może składać za poprzez:
a) formularz dostępny na stronie internetowej sklepu
b) e-mailem na adres wskazany na stronie internetowej sklepu
2. Z chwilą złożenia zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym i potwierdzenia przez Sklep zamówienia, pomiędzy Sprzedającym a Klientem następuje zawarcie umowy sprzedaży.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie Sprzedawcy danych Klienta, które umożliwią identyfikację jego i odbiorcy towaru.
4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem bądź telefonicznie.
5. Sprzedawca zastrzega, że realizacja zamówienia (umowy) następuje po przyjęciu zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym, oraz w przypadku płatności wskazanej w rozdziale III. punkt 1. a), od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu.

III. Sposoby i terminy płatności.

1. Sklep przyznaje Klientowi następujące formy płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży:
a) płatność przelewem na rachunek Sklepu
b) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2. W przypadku realizacji przelewu na rachunek Sklepu numer rachunku to:
Bank Pekao S.A. 94 1240 2643 1111 0010 8200 3871
3. W przypadku wyboru realizacji płatności w drodze przelewu na rachunek bankowy Klient jest zobowiązany do jego dokonania w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku wyboru realizacji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

IV. Koszt, termin i sposoby dostawy przedmiotu umowy.

1. Sklep dostarcza zamówione towary za pośrednictwem Poczty Polskiej w drodze przesyłki pocztowej.
2. Termin dostawy do Klienta wynosi 14 dni roboczych – rozumianych jako jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem produktów tworzonych na zamówienie, których czas produkcji może wynosić nawet 8 tygodni.
a) w przypadku płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu
b) w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Powyższe warunki dotyczą dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru (rzeczy) powstałych w czasie przesyłki, tj. w okresie pomiędzy wydaniem rzeczy z magazynu Sklepu do czasu doręczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6. Sklep informuje, że Klientowi przysługuje uprawnienie do sprawdzenia zawartości przesyłki i jej stanu w obecności dostarczyciela (listonosza) Poczty Polskiej przy jej odbiorze.
7. Sklep dopuszcza możliwość wysłania zamówionych towarów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim uzgodnieniu warunków takiej dostawy ze sprzedawcą poprzez drogę emailową na adres sklep@pilarts.pl bądź telefonicznie pod numerem + 48 788 246 543.

V. Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.
2. Klient może złożyć reklamację:
a) w drodze pisemnej na adres: 34-521 Bustryk 83A
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pilarts.pl.
3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca Klientowi zawarcie w reklamacji następujących elementów:
a) dowód zakupu lub jego kopię
b) opisu wady i daty jej wystąpienia
c) żądania usunięcia wad albo żądania wymiany towaru na wolny od wad
d) oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od umowy
4. W przypadku wystąpienia wad fizycznych rzeczy, istniejących w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, przysługują mu następujące uprawnienia:
a) Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolą od wad albo wadę usunie – uprawnienia Sklepu wynikające z niniejszego punktu nie przysługują mu w przypadku gdy rzecz była już przez niego wymieniana lub naprawiana, albo Sklep nie wypełnił obowiązku wymiany na rzecz wolną od wad lub jej nie usunął.
b) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, może on oprócz usunięcia wady rzeczy żądać jej wymiany na nową.
c) Klient nie będący Konsumentem może żądać wymiany rzeczy dotkniętej wadą albo usunięcia wady.
d) Obniżenie ceny pozostaje w takiej proporcji do ceny sprzedaży w jakiej wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy bez wad.
4. W przypadku gdy do ustosunkowania się Sprzedawcy do wystąpienia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem konieczne okaże się dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do odesłania reklamowanego towaru na adres: 34-521 Bustryk 83a na koszt Sprzedawcy.
5. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
6. W przypadku konieczności dokonania weryfikacji niezgodności reklamowanego towaru w oparciu o opinię biegłego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, o czas konieczny do uzyskania takiej opinii.
7. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym, domniemywa się, że Sprzedawca reklamację uznał.
8. Sklep informuje, że Klient będący Konsumentem poza sądowymi możliwościami dochodzenia przysługujących mu praw posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
a) polubowny sąd konsumencki przy Inspekcji Handlowej,
b) wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie wszczęcia postępowania polubownego przed organem sądowym wskazanym w punkcie a),
c) bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona Konsumentów.

VI. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

1. Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, może, bez podania przyczyny, od niej odstąpić.
2. Warunkiem skutecznego skorzystania z uprawnienia wskazanego w punkcie poprzedzającym jest złożenie przez Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu stosownego oświadczenia.
3. Do zachowania terminu określonego w punkcie 2. wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres: 34-521 Bustryk 83A lub na adres e-mail: sklep@pilarts.pl.
4. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym nastąpiło wydanie przez Sprzedawcę towaru, rozumianego jako objęcie towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną aniżeli przewoźnik.
5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest, najpóźniej w terminie 14 dni, do zwrotu Konsumentowi wszelkich dokonanych przez niego płatności, bez kosztów dostawy towaru.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki Konsument jej dokonał, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób.
7. Konsument jest zobowiązany w terminie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, do zwrotu towaru sprzedawcy na adres: 34-521 Bustryk 83A
8. Koszt zwrotu rzeczy, w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy pokrywa Konsument.
9. Termin opisany w punkcie poprzedzającym uważa się za dochowany o ile nastąpi odesłanie towaru w tym terminie.
10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, Konsument nie jest jednak zobowiązany do jego wykorzystania w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy.
11. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wyczerpania hipotezy art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży opisane w niniejszym rozdziale, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców dokonujących zakupu towaru na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

VII. Ochrona prywatności

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich zmiany, jak również może żądać ich usunięcia przez Sprzedawcę.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Zmiany wynikające z zastrzeżenia z punktu poprzedzającego obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
4. Do zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian stosuję się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

………………………., dnia ………………………………
(Miejscowość)

…………………………………….
……………………………………
(Imię, nazwisko i adres Konsumenta)

……………………………….
……………………………….
(Dane i adres Sklepu)
Oświadczenie od umowy zawartej na odległość
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy nr …………………….., zawartej dnia ……………………….., dotyczącej zakupu ………………………………….

…………………………………………..
(Data i podpis Konsumenta)

KOSZTY DOSTAWY ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PILARTS

1. Sklep Internetowy Pilarts dokonuje dostawy zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w drodze przelewu bankowego na rachunek sklepu, koszt dostawy kształtuje się w następujących wartościach:
Przesyłka standardowa 15zł

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki koszt dostawy przesyłki w przedziale wagowym od 0 kg do 5 kg wynosi 20 złotych.

4. Koszt przesyłki może ulec zmianie w przypadku zamówienia towarów o wadze przekraczającej w/w wartości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PILARTS

I. Postanowienia ogólne: podstawa prawna, cel i zakres gromadzonych danych, prawo kontroli i dostępu.

1. Sklep internetowy PILARTS zapewnia swoim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
2. Administratorem danym osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego PILARTS jest Adrian Pilarski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pilarts-Ceramika Użytkowa Adrian Pilarski, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Bustryku ,34-521 Bustryk 83A, numer NIP:736-161-52-64, numer REGON 120583170.
3. Wszelkie dane uzyskane przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu jak najpełniejszej ochrony uzyskanych danych, w szczególności poprzez ograniczenie dostępu jedynie dla uprawnionych pracowników.
5. Administrator zapewnia, że w ramach swojej działalności nie podejmuje żadnych działań zmierzających do udostępniania zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.
6. Zasada opisana w punkcie 5. jest ograniczona w przypadku posiadania wyraźnej zgody osoby uprawnionej bądź też przedstawienia żądania ujawnienia tychże danych przez uprawnione organy państwowe, w związku z toczącymi się postępowaniami.
7. Każdy Klient, który w czasie korzystania z usług sklepu internetowego PILARTS udostępnił Administratorowi swoje dane ma prawo do pełnego dostępu do tych danych, ich weryfikacji, modyfikacji, jak również może żądać ich usunięcia.

II. Pliki cookies (ciasteczka).

1. Sklep internetowy PILARTS przetwarza dane zawarte w plikach cookies w czasie korzystania przez Klientów z serwisu internetowego.
2. Dane zawarte w plikach cookies dotyczą następujących obszarów funkcjonowania Sklepu:
a) poruszania się po mapie serwisu Sklepu,
b) identyfikacji Klientów zalogowanych w Sklepie,
c) zapamiętywania towarów wybranych do koszyka,
d) zapamiętywania danych w wypełnianych ankietach i zamówieniach,
e) prowadzenia anonimowej statystyki odnoszącej się do funkcjonowania Sklepu.
3. Klient ma możliwość samodzielnego określenia poziomu wykorzystania plików cookies poprzez ustawienia własnej przeglądarki, jednakże może to wpływać na funkcjonalność poruszania się po sklepie internetowym PILARTS.

III. Zastrzeżenia i postanowienia końcowe.

1. Sklep zamieszcza na swojej stronie linki do innych stron, przez niego nie administrowanych.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, ani za ich poziom ochrony prywatności.
3. Administrator zastrzega, że w przypadku zmian przepisów regulujących ochronę danych osobowych możliwe są zmiany w polityce prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *